fbpx

1. Bedrijfsinformatie nez living

nez living verkoopt via haar website www.nezliving.com o.a. duurzaam
geproduceerde notitieboeken en overige stationery (hierna: ‘Producten’) aan
consumenten.

nez living is gevestigd te (2517 JR) Den Haag aan de Johan de Wittlaan 7, Postbus 63511 (2502 JM) Den Haag, en bereikbaar via het contactformulier op de website www.nezliving.com. Daarnaast is zij per e-mail bereikbaar via care@nezliving.com.

Het KvK-nummer van nez living is 80918263 en het btw-identificatienummer is NL003504209B93.

2. Toepasselijkheid en acceptatie algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van klant, van toepassing op elk aanbod van nez living en op alle verkopen van Producten via de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 nez living verkoopt de Producten uitsluitend via haar website. Zij stelt de Voorwaarden voorafgaand aan het voltooien van de bestelling ter beschikking aan de klant. Pas na acceptatie van de Voorwaarden kan de klant zijn bestelling voltooien. De Voorwaarden zijn ook terug te vinden op de website www.nezliving.com.

3. Prijzen, bestellen en betalen

3.1 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en worden in de volgende valuta aangeboden: Amerikaanse Dollar, Australische Dollar, Britse Pond, Canadese Dollar, Deense Kroon, Euro, Nieuw-Zeelandse Dollar, Noorse Kroon, Zweedse Kroon en Zwitserse Frank.

3.2 Om te bestellen, legt klant de gewenste soort en het gewenste aantal Producten in zijn winkelwagen. In de winkelwagen kan de klant op ‘bestellen’ klikken. Vervolgens kan klant aangeven of hij/ zij wenst te bestellen via (een eerder aangemaakt of aan te maken) account of als gast. Beide opties zijn mogelijk. Daarna wordt klant doorgeleid naar het besteloverzicht en kan hij/ zij de voor levering benodigde gegevens invullen. Na acceptatie van de Voorwaarden betaalt klant de bestelling. De bestelling is definitief op het moment dat hij/ zij de bestelling betaald heeft en een bestelbevestiging heeft ontvangen.

3.3 Betaling geschiedt direct via de volgende betaalopties: credit card, debit card, PayPal, Klarna, Apple Pay, Click to Pay, Google Pay, Microsoft Pay, bancontact, EPS, giropay, iDEAL en Multibanco.

3.4 Tijdens het bestelproces tot het moment van ontvangst van de bestelbevestiging kan klant op ieder gewenst moment zijn bestelling afbreken of annuleren. Als klant na ontvangst van de bestelbevestiging van zijn bestelling wil afzien, dient hij/ zij gebruik te maken van zijn herroepingsrecht (artikel 5).

4. Levering en leveringsvoorwaarden

4.1 nez living levert op het door klant bij zijn bestelling opgegeven afleveradres. Het is aan klant om ervoor te zorgen dat het opgegeven adres juist is. Onjuistheden in de adresgegevens komen voor risico en rekening van klant.

4.2 nez living hanteert voor de levering de op haar website of bij de bestelling vermelde/ afgesproken levertijd. Zij spant zich in de Producten overeenkomstig de vermelde/ afgesproken levertijd te leveren, maar klant kan daaraan geen rechten ontlenen.

4.3 Indien er geen levertijd is vermeld of afgesproken, geldt de wettelijke levertijd van 30 dagen.

4.4 Als de levering vertraging ondervindt of slechts een gedeelte van de bestelling binnen de vermelde levertijd kan worden geleverd, laat nez living dat aan klant weten. Klant mag in dat geval zijn bestelling geheel of gedeeltelijk (dit naar keuze van de klant) kosteloos annuleren en heeft recht op gehele of gedeelte teruggave van de betaalde bedragen, afhankelijk van zijn besluit om de gehele of slechts een gedeelte van de bestelling te annuleren.

4.5 nez living draagt het risico van verlies en beschadiging bij levering, tot het moment van daadwerkelijke aflevering, ongeacht of de Producten via pakketpost of brievenbuspost worden bezorgd. Als klant heeft aangegeven dat de bestelling bij de buren geleverd mag worden, geldt bezorging bij de buren als moment van aflevering.

5. Herroepingsrecht, retourzending en terugbetaling

5.1 Klant heeft het recht om zijn bestelling binnen 14 dagen na de dag van ontvangst zonder opgaaf van reden geheel of gedeeltelijk te herroepen. Als de bestelling in delen wordt geleverd, gaat het herroepingsrecht in op de dag dat het laatste deel van de bestelling geleverd is.

5.2 Als klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij/ zij het daarvoor bestemde herroepingsformulier te gebruiken of meldt hij/ zij dit op andere ondubbelzinnige wijze aan nez living. Het herroepingsformulier is bij de bestelling gevoegd en ook te downloaden via de website. Ter verbetering van de kwaliteit van haar webshop en Producten, kan nez living vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).

5.3 Klant stuurt de Producten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in 5.2 bedoelde melding terug.

5.4. Het risico en de bewijslast voor de tijdige en juiste uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij klant.

5.5 Klant draagt het risico en de kosten van het terugzenden van de Producten ongeacht of hij/ zij de hele of een gedeelte van de bestelling terugstuurt en onafhankelijk van de vervoerder die hij/ zij kiest.

5.6 Voor gepersonaliseerde of specifiek in opdracht vervaardigde Producten geldt het herroepingsrecht niet.

5.7 nez living bevestigt klant de ontvangst van het herroepingsformulier of de melding als bedoeld in artikel 5.2.

5.8 nez living betaalt het bedrag van de geretourneerde Producten binnen 14 dagen na ontvangst of bewijs van de retourzending terug, op dezelfde wijze als waarop het aankoopbedrag van de Producten is ontvangen. Klant en nez living kunnen een andere wijze van terugbetaling overeenkomen.

5.9 Als klant voor verzending van zijn bestelling door nez living aan hem verzendkosten heeft betaald, ontvangt hij/ zij deze kosten bij terugzending van de gehele bestelling gelijktijdig retour, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7. Als Klant slechts een gedeelte van de bestelling terugstuurt, betaalt nez living de verzendkosten niet terug, maar alleen het bedrag van het/ de geretourneerde Product(en).

5.10 Tijdens de bedenktijd gaat klant zorgvuldig met de Producten en de verpakking om. Klant pakt Producten slechts uit c.q. gebruikt Producten slechts in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van Producten te testen. Uitgangspunt is dat klant Producten slechts test op de wijze waarop hij/ zij dat in een fysieke winkel zou doen. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering op het moment dat hij/ zij Producten gebruikt op andere wijze dan nodig om het te beoordelen, zoals het schrijven in notitieboeken of het kreuken/ scheuren van papier. Bij waardevermindering zoals bedoeld in dit artikel, wordt de aankoopsom niet terugbetaald of verrekend met de schade.

5.11 Indien de in dit artikel bedoelde termijnen verstrijken in het weekend of op een feestdag, dan eindigt de betreffende termijn op de eerstvolgende werkdag.

6. Garantie

6.1 nez living staat ervoor in dat de door haar aangeboden Producten voldoen aan (i) de Overeenkomst, (ii) de in het aanbod op de Website vermelde specificaties, (iii) aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid en (iv) voor zover van toepassing de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften.

6.2 Als de Overeenkomst dan wel de geleverde Producten niet aan de overeengekomen eisen voldoet én klant dit tijdig meldt (overeenkomstig het bepaalde in artikel 7), is nez living , als klant dat verlangt, verplicht zich in te spannen om de gewenste aanvullingen en correcties aan te brengen.

6.3 Voor gepersonaliseerde Producten geldt dat als nez living op verzoek van klant wijzigingen of correcties moet aanbrengen die afwijken van hetgeen eerder is afgesproken, nez living de kosten hiervan apart in rekening brengen zal brengen, op basis van de daarvoor gebruikelijk door nez living gehanteerde tarieven.

7. Klachten

7.1 Klachten over de (uitvoering van) overeenkomst of Producten, inclusief vragen over de factuur en het verzoek aanvullingen of correcties aan te brengen, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd aan nez living te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan klant geacht wordt tevreden te zijn. Klachten geven klant nooit het recht om betalingen op te schorten.

7.2 Als klant niet tijdig klaagt, zoals bedoeld onder 7.1, vervallen diens vorderingsrechten. Dit geldt in ieder geval als klant niet binnen een week na het moment waarop hij/ zij bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met zijn rechten schriftelijk gemotiveerd geklaagd heeft.

7.3 Klachten worden door nez living zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na ontvangst daarvan afgehandeld. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstermijn vraagt, meldt nez living dit aan klant. nez living geeft tevens een indicatie wanneer klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 nez living is ten opzichte van klant niet aansprakelijk voor enige schade die klant lijdt tengevolge van de bestelling bij/ overeenkomst met nez living.

8.2 Klant vrijwaart nez living voor alle aanspraken van derden, redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die samenhangen of verband houden met de bestelling/ overeenkomst, tenzij deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van nez living.

8.3 Onverminderd het bepaalde in 8.1. en 8.2 is nez living hooguit aansprakelijk voor maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

8.4 Elke aansprakelijkheid van nez living vervalt door het verloop van één jaar na levering van de bestelling.

9. Vertrouwelijkheid en privacy

9.1 Als nez living in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, gaat zij zorgvuldig en vertrouwelijk met die persoonsgegevens om. Dit houdt in dat nez living de persoonsgegevens alleen verwerkt in verband met de Overeenkomst en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG/ GDPR, en haar privacyreglement. Vorenstaande laat onverlet dat nez living het recht heeft Klant via een nieuwsbrief en/ of direct mailing op de hoogte te houden van haar Productaanbod. Klant kan zich daarvoor te allen tijde afmelden op de wijze zoals vermeld in de nieuwsbrief/ direct mailing.

9.2 nez living is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop door haar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden persoonsgegevens verwerken.

9.3 Als nez living wettelijk verplicht is tot het verstrekken van bepaalde informatie of persoonsgegevens, volgt zij haar wettelijke verplichting.

9.4 Als klant in het kader van zijn bestelling bij/ de overeenkomst met nez living de beschikking krijgt over persoonsgegevens van (medewerkers) van nez living of betrokken derden, dan wordt hij/ zij geacht daar vertrouwelijk mee om te gaan.

10. Intellectuele Eigendomsrechtens

10.1 Indien er op de Producten rechten van intellectuele eigendom rusten, liggen deze bij nez living, ook indien en voor zover er sprake is van gepersonaliseerde Producten.

11. Overige bepalingen

11.1 nez living mag de Voorwaarden te allen tijde eenzijdig aanpassen. De meest recente versie van de Voorwaarden is te vinden op de Website. De versie van de Voorwaarden die door klant bij de bestelling geaccepteerd is, geldt als de overeengekomen Voorwaarden.

11.2 Op alle overeenkomsten van/ met nez living is het Nederlands recht van toepassing. Indien er sprake is van een geschil, is de rechter te Utrecht bevoegd.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

SIGN UP FOR OUR INTENTIONAL LIVING GUIDES...

...and learn how to enhance your productivity and wellbeing!

d
bestel hier jouw cadeaukaart

Maak vandaag onvergetelijk voor iemand om wie je geeft.

nez living logo

Mocht jij nog vragen hebben, kun je ons altijd bereiken via email of ons contactformulier.

NEEM CONTACT OP

care@nezliving.com

meest populaire producten van deze week

X